PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Mejeriforeningen (samlet betegnet ”Mejeriforeningen”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Mejeriforeningens virksomhed, herunder websitet mælkerforfremtiden.dk

Om Mejeriforeningen
Mejeriforeningen er en brancheorganisation for de danske mejerier: www.mejeri.dk 
Mælkerforfremtiden.dk er et kampagnewebsite for forbrugere oprettet af Mejeriforeningen . Vi vil gerne styrke danskernes viden om og kendskab til mælk og mejeriprodukter - særligt i relation til mælkens rolle i en bæredygtig kost. Så hvis du har et spørgsmål om mælk, er du mere end velkommen til at kontakte os på rfn@mejeri.dk eller akr@mejeri.dk 


I forbindelse med driften af Mejeriforeningens virksomhed indsamler og behandler Mejeriforeningen personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Mejeriforeningen er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Mejeriforeningens behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

Mejeriforeningen
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Telefon: 87 31 20 10
E-mail: jher@mejeri.dk

Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du besøger mælkerforfremtiden.dk, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Hvad er personoplysninger
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og i mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

Brug af dine personoplysninger
Mejeriforeningen behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.
Drift og vedligehold af vores hjemmesider – tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider. 

Mejeriforeningen bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. 

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
Mejeriforeningen behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:
(1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a),
(2) indgåelse eller opfyldelse af din medlemsaftale med Mejeriforeningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra b),
(3) hensynet til Mejeriforeningens legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller
(4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Mejeriforeningen er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Deling af personoplysninger
Mejeriforeningen videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.
Mejeriforeningen kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, revision, juridisk bistand mv.
Mejeriforeningen tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Mejeriforeningen videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.
Mejeriforeningen overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Dataintegritet og -sikkerhed
Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af EU-tilskud, bogføring mv.
Det er Mejeriforeningens politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Mejeriforeningen er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på jher@mejeri.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Mejeriforeningens behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt(at)datatilsynet.dk

Opdateringer
Mejeriforeningen evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.


Privacy Policy (English version)

Privacy Policy for THE DANISH DAIRY BOARD’S MAELKEN.dk
This Privacy Policy has been drawn up by the Danish Dairy Board (variously described as “the Danish Dairy Board”, “we”, “us” or “our” in this Privacy Policy).

About the Danish Dairy Board

The Danish Dairy Board is a trade organisation representing Danish dairies – www.mejeri.dk.
Mælkerforfremtiden.dk is an information website established by The Danish Dairy Board 
The purpose of Mælkerforfremtiden.dk is to inform and strengthen consumers knowledge about milk and dairy products - especialliy milk as part of a sustainable diet. If you have questions about milk and dairy, do not  hesitate to contact us here: rfn@mejeri.dk or akr@mejeri.dk 

If you have any questions regarding this Privacy Policy or the Danish Dairy Board’s treatment of your personal information, please contact us at:

Mejeriforeningen
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N, Denmark
Telephone: +45 87 31 20 10
E-mail: jher@mejeri.dk

Data security is important to us
The responsible handling of personal information collected as part of our business operations is fundamental to our business goals and reputation.

What is personal information?
Personal information is any piece of information about an identified or identifiable physical person. By “identifiable physical person” we mean a person who can be either directly or indirectly identified, especially with the aid of an identifying feature such as a name, an identification number or one or more features unique to a given person’s identity.

What type of personal information about you do we process and why?
The information we collect about you will be used for various purposes connected to your customer relationship.
The Danish Dairy Board collects and processes only general personal information as part of its administration of the Danish Dairy Board’s website  Mælkerforfremtiden.dk The Danish Dairy Board, therefore, does not collect or process sensitive personal information or information on criminal offences or social security numbers as part of its administration of the Danish Dairy Board’s Mælkerforfremtiden.dk 

We collect information to support and maintain our website. We use the information to optimize the experience on the website.
The Danish Dairy Board will not use your personal information to make decisions based purely on automatic processing, including profiling.
The Danish Dairy Board endeavours to ensure that all personal information that we handle, is correct and up to date.

Legal basis for the processing of your personal information and sharing of personal information
The Danish Dairy Board may share and/or pass on your personal information to other suppliers and/or service providers in connection with the normal operation of our business: e.g. in connection with the external administration of our IT systems, analysis work, marketing exercises, debt recovery, credit assessment, auditing and legal assistance etc.

The Danish Dairy Board endeavours to limit to the greatest possible extent the sharing of personal information in a person-identifiable format in order to limit those instances where shared information can be attributed to you personally.

The Danish Dairy Board will not share your personal information unless it is necessary for the performance of our business or for meeting your requirements.
The Danish Dairy Board will not transmit your personal information to countries outside of the EU/EEA.

Data integrity and security
Personal information will not be retained longer than is necessary for fulfilling the purposes for which it has been collected, unless retention is necessary for meeting national statutory requirements, including the statutory retention periods relating to the management of EU grants or accountancy regulations etc.
It is the Danish Dairy Board’s policy to protect personal information by making adequate technical and organisational security arrangements. When there is no further need to hold your personal information, we will ensure that it is deleted in a secure and responsible manner.

Your rights
You are entitled to exercise your rights under the current data protection legislation at any time. You can, for instance, ask to see the personal information that the Danish Dairy Board holds on you or raise an objection to the processing of that information, which includes objecting to automated decision-making and profiling or to the use of your personal information in direct marketing. Furthermore, you can request the correction or deletion of any incorrect information about you, withdraw your consent to the processing of your personal information or exercise your data portability right.

If you wish to exercise one or more of your rights, please contact us at info(at)maelken.dk. Your request will be dealt with in accordance with the data protection legislation in force at any given time.

Complaints regarding the Danish Dairy Board’s treatment of your personal information can be made to:

The Danish Data Protection Agency
Borgergade 28, 5.
1300 Copenhagen  K, Denmark
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Updates
The Danish Dairy Board evaluates and updates this Privacy Policy on a continual basis. You should therefore check this Privacy Policy regularly for any changes which could affect the processing of your personal information.